OUR TEAM

DESIGNATION NAME
President Ashwini Gadagil
Vice President Sulabha Suryavanshi
Secretary Radhika Apte
Joint Secreatary Tanuja Deodhar
Treasurer Sushama Datar
Member Vinaya Deo
Member Shubhangi Kurve
Member Urmila Shende
Member Shilpa Pardeshi
Member Vrushali Vaishampayan
Member Radhika Wad